Cimri Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. (“Şirket) her türlü mecrada tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin ve internet sitelerimizdeki çerez ve gezinme bilgilerinizin üst düzeyde güvenliğinin sağlanması, hukuka uygun olarak işlenmesi, erişilebilmesi ve saklanması amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması *” Kanunu’na (KVK) uygun olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile her türlü teknolojik, altyapı ve idari önlemleri almıştır.

Kanun gereğince kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması, Saklanması ve İşlenmesi Amaçları

Cimri, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyadı, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) Cimri’ye vermeleri gerekmektedir. Cimri tarafından talep edilen bilgiler ve/veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve/veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Cimri ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Cimri’nin üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerin ve kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimizin, İlab Holding İştiraklerinin veya iş ortaklarımızın bayileri, şubeleri, ofisleri, çağrı merkezleri, diğer yüz yüze kanalları, internet siteleri, sosyal medya kanalları, mobil uygulamaları, diğer iletişim kanalları üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığınız sürece verileriniz şirketimiz tarafından saklanacaktır.

Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, Şirketin ve İlab Holding İştiraklerinin (**), ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi ve size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi, memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi ve ayrıca şirket ve İlab Holding için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5 ve 6. Maddeerinde çizilen çerçeve içinde , Şirketimiz ilgili birimleri, diğer İlab Holding İştirakleri(*),stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebirlir ve ilgi tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin size sunduğu ürün ve hizmetlerden sorunsuzca, azami düzeyde faydalanabilmeniz ve size özel fırsatlardan yararlanabilmeniz ve yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, İlab Holding İştiraklerine, stratejik iş ortaklarımıza, şirket adına yasal takip ve davaların gerçekleşebilmesi için mahkeme ve icra kurumlarına, hizmetlerimizin gerçekleşmesi için işbirliği yaptıgımız ya da hizmet satın aldığımız, ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bankalar, finans kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler ve bu kişilerin, iş ortakları,avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, Şirketimiz bayileri ve yüz yüze kanallar, Şirketimiz web sitesi, çağrı merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ile Şirketimizin her türlü ürün ve hizmetlerinin yasal çerçeve dahilinde sunulabilmesi amacıyla toplanır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talebiniz Kanun ve yönetmeliklerde belirtilmediği sürece ücretsiz, en geç 30 iş günü içerisinde karşılanacaktır. Ancak kanun veya yönetmelikle bir ücret belirlendiği takdirde bu ücret talep sahibinden alınacaktır. Kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

  • Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 658285 sicil numarasında kayıtlı,0210021260500010 MERSİS no.lu, merkezi 19 Mayıs Mah. Atatürk Cad. No:72 Şeref Yazgan İş Merkezi Kat:2 Daire:8, 34752 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan, Cimri Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.’ye yazılı olarak (noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup vb.) iletebilirsiniz. Şirketimize “destek@cimri.com” adresine e-posta göndererek veya (216) 468 1280 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlamına gelir.

**arabam.com, chemOrbis, neredekal.com, steelOrbis, cimri, emlakjet, hangikredi, kariyer.net, sigortam.net